1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), atliekant užsakymą šioje internetinėje sveitainėje, yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių užsakymu – pirkimu – pardavimu arvedas.lt internetiniame tinklapyje susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas prisijungimo arvedas.lt puslapyje metu ir, norėdamas užsakyti prekes šioje internetinėje parduotuvėje, privalės iš naujo akceptuoti modifikuotas Taisykles

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Užsisakyti prekes iš įmonės UAB ARVEDAS Pirkėjas gali dviem būdais:

2.1.1. užsiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje, įvedant savo duomenis arba tiesiogiai susisiekiant su UAB ARVEDAS darbuotojais telefonu arba el. paštu;

2.2. Pirkėjas užsakydamas prekes 2.1.1. Taisyklių punktuose numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens ir įmonės duomenis: vardą, pavardę, juridinio asmens duomenis, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

2.3. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog 2.2. punkte nurodyti jo duomenys būtų tvarkomi prekių užsakymo ir pardavimo elektroninėje parduotuvėje arvedas.lt, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais pagal Pardavėjo patvirtintas Asmens duomenų tvarkymo taisykles.

2.4. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

3. Pirkimas, pardavimas, grąžinimas

3.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti pasirinktinai prekes, esančias didmeninės prekybos sandėliuose, pagal išankstinį užsakymą ar susitarimą.

3.2. Pirkėjas pasiima prekes iš Pardavėjo sandėlio arba Pardavėjas gali pristatyti prekes savo transportu arba per kurjerių tarnybas.

3.3. Kiekvienai parduodamai prekių partijai Pardavėjas išrašo Pirkėjui  PVM sąskaitą-faktūrą.

3.4. Nesant pasirašius bendradarbiavimo / pardavimo pirkimo sutarties (toliau „Sutartis“) Pirkėjui išrašoma išankstinė PVM sąskaita-faktūra. Prekės išduodamos /  pristatomos gavus mokėjimą.

3.5. Pasirašius bendradarbiavimo/ pardavimo pirkimo Sutartį Pirkėjas už paimtas prekes privalo apmokėti Pardavėjui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prekių pasiėmimo datos, t.y. PVM sąskaitos-faktūros išrašymo, kainomis nurodytomis PVM sąskaitoje-faktūroje pavedimu arba grynais. Jeigu Pirkėjas pažeidžia nurodytų dienų terminą bent 1 diena, naujos prekių partijos jam neišduodamos. Pirkėjas, uždelsęs atsiskaityti daugiau kaip 30 kalendorinių dienų, privalo atlyginti  Pardavėjui išlaidas, patirtas neteismine tvarka išieškant skolą (advokatų, skolų išieškojimo firmų samdymo išlaidos ir kt.).

3.6. Pirkėjas, laiku neapmokėjęs už paimtas prekes, sutinka mokėti 0,02 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, nuo visos laiku neapmokėtos sumos.

3.7. Jeigu Pirkėjas laiku neapmoka už prekes, Pardavėjas pasilieka galimybę atsiimti nerealizuotas prekes. Atskiru tarpusavio susitarimu Pirkėjas gali grąžinti Pardavėjui nerealizuotas ar neturinčias paklausos prekes – tvarkingas, originaliame įpakavime, bet ne vėliau kaip per 90 dienų po šių prekių gavimo iš Pardavėjo.

3.9. Prekių grąžinimai turi būti iš anksto suderinti su už grąžinimus atsakingu asmeniu, pateikiant elektroniniu paštu info@arvedas.lt grąžinimo dokumento kopiją. Grąžinimas laikomas pilnai priimtu tik nuo to momento, kai jį pasirašo už grąžinimus atsakingas įmonės asmuo. Atsiradus bet kokiems kainos ar prekės neatitikimams, Pirkėjas besąlygiškai įsipareigoja priimti prekes atgal.

4. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja pateikti tik teisingus ir išsamius duomenis. Pasikeitus užsakyme nurodytiems duomenims Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis Svetaine, nekenkti jos darbui ar stabiliam veikimui. Pirkėjui nesilaikant šios pareigos, Bendrovė turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis Svetaine ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

4.3. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.4.Pirkėjas įsipareigoja, prieš pradėdamas naudoti prekę, apžiūrėti ją ir įsitikinti, kad gauta prekė yra ta, kurią Pirkėjas užsakė.

4.5. Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti Svetainės darbui ar stabiliam veikimui, Bendrovė gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve.

5.2. Bendrovė turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti Svetainės veiklą ir elektroninę prekybą be atskiro įspėjimo.

5.3. Bendrovė turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

5.4. Bendrovė įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Svetainės teikiamomis paslaugomis.

5.5. Bendrovė įsipareigoja organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.

5.6. Bendrovė, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdama Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu Pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą.

6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinio katalogo arvedas.lt teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 2 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu.

6.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

7. Atsakomybė

7.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

7.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

7.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei arvedas.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

7.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

7.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

7.6. Šalys įsipareigoja saugoti bet kokios informacijos apie bendrą veiklą konfidencialumą ir neatskleisti jos tretiesiems asmenims, kurie galėtų ją panaudoti konkurenciniais tikslais. Pažeidusi šį įsipareigojimą, šalis įsipareigoja sumokėti kitai šaliai 1500 € baudą.

8. Informacijos siuntimas

8.1. Bendrovė visus pranešimus (taip pat ir reklaminę informaciją) siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu.

8.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia B

endrovės Svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

9.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

9.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Paslaugų teikimo sąlygis

APŽVALGA

Šią svetainę valdo UAB Arvedas. Visoje svetainėje terminai „mes“ ir „mūsų“ reiškia UAB ARVEDAS. „Arvedas“ siūlo šią svetainę, įskaitant visą informaciją, įrankius ir paslaugas, prieinamas šioje svetainėje jums, vartotojui, su sąlyga, kad jūs sutinkate su visomis čia nurodytomis sąlygomis, politikomis bei pranešimais.

Lankydamiesi mūsų svetainėje ir (arba) pirkdami ką nors iš mūsų, jūs naudojatės mūsų paslaugomis ir sutinkate laikytis šių pateiktų sąlygų („Paslaugų teikimo sąlygos“, „Sąlygos“), įskaitant ir papildomas sąlygas ir politikas paminėtas ir (arba) prieinamas per saitą. Šios paslaugų teikimo sąlygos taikomos visiems svetainės vartotojams, įskaitant, be apribojimų, vartotojus, kurie yra naršytojai, pardavėjai, klientai, prekybininkai ir (arba) prie turinio prisidedantys asmenys.

Prašome atidžiai perskaityti šias paslaugų teikimo sąlygas prieš prisijungdami ar naudodamiesi mūsų svetaine. Prieidami ar naudodamiesi bet kuria svetainės dalimi, sutinkate laikytis šių paslaugų teikimo sąlygų. Jei nesutinkate su visomis šios sutarties sąlygomis, negalite patekti į svetainę ar naudotis jokiomis paslaugomis. Jei šios paslaugų teikimo sąlygos laikomos pasiūlymu, sutikimas aiškiai apribojamas šiomis paslaugų teikimo sąlygomis.

Visoms naujoms funkcijoms ar įrankiams, kurie yra pridėti prie dabartinės parduotuvės, taip pat taikomos paslaugų teikimo sąlygos. Šiame puslapyje galite bet kada peržiūrėti naujausią paslaugų teikimo sąlygų versiją. Mes pasiliekame teisę atnaujinti, pakeisti ar apkeisti bet kurią šių paslaugų teikimo sąlygų dalį, paskelbdami atnaujinimus ir (arba) pakeitimus savo svetainėje. Jūsų pareiga yra periodiškai tikrinti, ar šiame puslapyje nėra pakeitimų. Jūsų tolesnis naudojimasis svetaine ar prieiga prie jo paskelbus bet kokius pakeitimus reiškia šių pakeitimų priėmimą.

1 SKYRIUS. INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS SĄLYGOS

Sutinkant su šiomis paslaugų teikimo sąlygomis, jūs pareiškiate, kad jūsų valstybėje ar gyvenamosios vietos provincijoje esate pilnametis, arba jūs esate pilnametis ir jūs mums davėte sutikimą leisti bet kuriems jūsų prižiūrimiems nepilnamečiams asmenims naudotis šia svetaine.

Jūs negalite naudoti mūsų produktų neteisėtai ar neleistinai veiklai, taipogi atsižvelgiant paslaugos sutartimi, negalite pažeisti bet kokių jūsų jurisdikcijos įstatymų (įskaitant, bet neapsiribojant, autorių teisių įstatymus).

Negalite perduoti jokių virusų ar bet kokio destruktyvaus pobūdžio kodo mūsų svetainei.

Bet kokios sąlygos pažeidimas reikš nedelsiamą paslaugų teikimo nutraukimą.

2 SKYRIUS. BENDROSIOS SĄLYGOS

Mes pasiliekame teisę atsisakyti paslaugų teikimo klientams, dėl bet kokios priežasties, bet kuriuo metu.

Jūsų turinys (neįskaitant kreditinės kortelės informacijos) gali būti perkeltas nešifruotas. Tai apima: a) perdavimą įvairiuose tinkluose; ir b) pakeitimą, kad atitktų ir susiderintų su jungiamųjų tinklų ar prietaisų techniniais reikalavimais. Jūsų kreditinių kortelių informacija visada yra užšifruojama, perkeliant per tinklus.

Jūs sutinkate nekopijuoti, neparduoti, neperparduoti ar eksplotuoti bet kokias paslaugas, jų dalis ar produktus, paslaugų naudojimą ar prieigos prie paslaugų, bei bet kokių kontaktinių asmenų informacijos, esančios interneto svetainėje, be raštiško mūsų leidimo. .

Šioje sutartyje naudojamos antraštės įtraukiamos tik patogumui ir neapriboja ar kitaip keičia šias sąlygas.

3 SKYRIUS. INFORMACIJOS TIKSLUMAS, PILNUMAS IR LAIKOTARPIS

Mes neprisiimame atsakomybės, jei šioje svetainėje pateikta informacija nėra tiksli, išsami arba aktuali. Šioje svetainėje pateikta medžiaga pateikiama tik apibendrinimui, todėl neturėtų būti remiamasi arba naudojamasi kaip pagrindas priimti sprendimus, neatsižvelgiant su pirminiais, tikslesniais, išsamesniais, laiku pateikiamais informacijos šaltiniais. Bet kokia priklausomybė nuo medžiagos šioje svetainėje yra jūsų pačių rizika.

Ši svetainė gali turėti tam tikrą istorinę informaciją. Istorinė informacija nebūtinai yra aktuali, einama ir pateikiama tik jūsų pasirėmimui. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šios svetainės turinį, tačiau mes neįsipareigojame atnaujinti bet kokios informacijos mūsų svetainėje. Jūs sutinkate, kad jūsų atsakomybė yra stebėti mūsų svetainės pakeitimus.

4 SKYRIUS. PASLAUGŲ IR KAINŲ PAKEITIMAI

Mūsų produktų kainos gali būti keičiamos be įspėjimo.

Mes pasiliekame teisę bet kada pakeisti ar nutraukti paslaugą (ar bet kurią jos dalį ar turinį) be įspėjimo, bet kuriuo metu.

Mes neprisiimame atsakomybės jums ar jokiai trečiajai šaliai už bet kokius pakeitimus, kainų kitimus, paslaugų sustabdymą ar nutraukimą.

5 SKYRIUS. PRODUKTAI IR PASLAUGOS (jei pritaikoma)

Tam tikri produktai ar paslaugos gali būti prieinami tik svetainėje, per tinklalapį. Šie produktai ar paslaugos gali būti riboto kiekio ir jie gali būti grąžinami arba keičiami tik pagal mūsų grąžinimo politiką.

Mes stengėmės kuo tiksliau parodyti mūsų parduotuvėje esančių produktų spalvas ir vaizdus, tačiau negalime garantuoti, kad jūsų kompiuterio monitoriaus ekranas tiksliai atvaizduos visas spalvas.

Mes pasiliekame teisę, tačiau neprivalome apriboti mūsų produktų ar paslaugų pardavimo bet kuriam asmeniui, geografiniam regionui ar jurisdikcijai. Mes galime pritaikyti šią teise konkretiems atvėjam. Mes pasiliekame teisę apriboti bet kokių siūlomų produktų ar paslaugų kiekį. Visi produktų aprašymai ar produktų kainos gali būti keičiamos bet kuriuo metu, be įspėjimo, priklausomai nuo mūsų nuožiūros. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu nutraukti bet kokį gaminį. Kiekvienas bet kokio produkto ar paslaugos pasiūlymas šioje svetainėje yra negaliojantis, jei jis yra draudžiamas, pagal įstatymą.

Mes negarantuojame, kad kokių nors produktų, paslaugų, informacijos ar kitokios medžiagos, kurias įsigijote, kokybė atitiks jūsų lūkesčius arba kad bet kokios paslaugos klaidos bus ištaisomos.

6 SKYRIUS. ATSISKAITYMO IR SĄSKAITOS INFORMACIJA

Mes pasiliekame teisę atsisakyti bet kokio užsakymo, kurį pateikiate mums. Mes, savo nuožiūra, galime riboti arba atšaukti įsigytus kiekius vienam asmeniui, namų ūkiui ar bendram užsakymui. Šie apribojimai gali būti užsakymai, kuriuose pateikta ta pati kliento sąskaita, kredito kortelė ir (arba) užsakymai, naudojantys tą patį atsiskaitymo ir (arba) pristatymo adresą. Jei užsakymą pakeisime arba atšauksime, mes bandysime jums pranešti susisiekę su el. pašto ir / ar atsiskaitymo adresu / telefono numeriu, pateiktu užsakymo metu. Mes pasiliekame teisę apriboti ar uždrausti užsakymus, kurie, mūsų nuomone, yra vykdomi prekiautojų, perpardavėjų ar platintojų.

Jūs sutinkate pateikti aktualią, išsamią ir tikslią pirkimo ir paskyros informaciją apie visus mūsų parduotuvėje padarytus pirkinius. Jūs sutinkate atnaujinti savo paskyrą ir kitą informaciją, įskaitant jūsų el. pašto adresą ir kredito kortelių numerius bei galiojimo datą, kad galėtume užbaigti pirkimo operacijas.

Norėdami sužinoti daugiau, peržiūrėkite mūsų grąžinimo politiką.

7 SKYRIUS. PASIRENKAMOS PRIEMONĖS

Mes galime suteikti jums prieigą prie trečiųjų šalių įrankių, kurių mes nekontroliuojame ir nestebime.

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mes suteikiame prieigą prie tokių priemonių kokios jos tuomet yra, priklausomai nuo jų prieinamumo ar bet kokių sąlygų ir be jokio patvirtinimo.

Bet koks naudojimasis jūsų pasirinktinėmis priemonėmis, siūlomomis svetainėje, yra visiškai priklausomas nuo jūsų pačių rizikos ir nuožiūros, todėl turėtumėte užtikrinti, kad jūs susipažinę su sąlygomis, kuriomis veikimą teikia atitinkami trečiosios šalies tiekėjai.

Mes taip pat galime ateityje pasiūlyti naujas paslaugas ir (arba) funkcijas savo svetainėje (įskaitant naujų priemonių ir išteklių išleidimą). Tokioms naujoms funkcijoms ir (arba) paslaugoms taip pat taikomos šios paslaugų teikimo sąlygos.

8 SKYRIUS. TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS

Tam tikras turinys, produktai ir paslaugos, teikiami per mūsų paslaugas, gali būti medžiagos iš trečiųjų šalių.

Trečiųjų šalių nuorodos šioje svetainėje gali nukreipti jus į svetaines, kurios nėra susijusios su mumis. Mes neprisiimame atsakomybės už turinio ar tikslumo nagrinėjimą ar įvertinimą, mes negarantuojame ir neturime jokios atsakomybės už trečiųjų šalių medžiagą ar svetaines, produktus ar trečiųjų šalių paslaugas.

Mes neprisiimame atsakomybės už jokią žalą ar nuostolius, susijusius su prekių, paslaugų, išteklių, turinio pirkimu ar naudojimu, ar bet kokių kitų sandorių, atliekamų su bet kokiomis trečiųjų šalių svetainėmis. Kruopščiai peržiūrėkite trečiosios šalies politiką ir praktiką. Įsitikinkite, kad supratote jas prieš pradedant bet kokį sandorį. Skundai, pretenzijos, problemos ar klausimai, susiję su trečiųjų šalių produktais, turėtų būti nukreipti trečiąjai šaliai.

9 SKYRIUS. NAUDOTOJO PASTABOS, ATSILIEPIMAI IR KITI PATEIKIMAI

Jei, mūsų prašymu, atsiųsite tam tikras konkrečias paraiškas (pvz., konkursinę medžiagą) arba be mūsų prašymo, siųsite kūrybines idėjas, pasiūlymus, planus ar kitas medžiagas (internetu, elektroniniu paštu, paštu ar kitu būdu). (kartu – “pastabos”), jūs sutinkate, kad galime bet kuriuo metu be apribojimų, redaguoti, kopijuoti, skelbti, platinti, versti ir kitaip naudoti bet kokiame laikmenoje bet kokias pastabas, kurias mums pateikiate. Mes neprivalome (1) konfidencialiai teikti komentarų ; (2) sumokėti kompensaciją už komentarus; arba (3) atsakyti į bet kokias pastabas.

Mes galime, tačiau neįsipareigojame stebėti, redaguoti ar pašalinti turinį, kurį nustatome pagal savo nuožiūra, kaip neteisėtą, įžeidžiantį, grasinantį, šmeižiantį, nepadorų ar kitaip pažeidžiantį bet kurios šalies intelektinę nuosavybę arba šias paslaugų teikimo sąlygas.

Jūs sutinkate, kad jūsų komentarai nepažeis jokių trečiosios šalies teisių, įskaitant autorių teises, prekės ženklo, privatumo, kitą asmeninę ar nuosavybės teisę. Taip pat sutinkate, kad jūsų komentaruose nebus neteisėtos, piktnaudžiaujančios ar nesąžiningos medžiagos, kompiuterinių virusų ar kitų kenkėjiškų programų, kurios galėtų turėti įtakos mūsų paslaugoms ar bet kurios kitos susijusios svetainės veikimui. Jūs negalite naudoti klaidingo el. pašto adreso, apsimesti kitais asmenimis, ar kitokiu būdu klaidinti mus ar trečiąsias šalis dėl bet kokių pareiškimų šaltinių. Jūs esate vienintelis atsakingas už visas jūsų pateiktas paraiškas ir jų tikslumą. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už jūsų arba trečiosios šalies pateiktus komentarus.

10  SKYRIUS. ASMENINĖ INFORMACIJA

Jūsų pateiktą asmeninę informaciją per parduotuvę reglamentuojama mūsų privatumo politikos. Daugiau informacijos privatumo politikos skyriuje.

11 SKYRIUS. KLAIDOS, NETIKSLUMAI IR PRALEIDIMAI

Kartais mūsų svetainėje ar paslaugos aprašyme gali būti informacijos, kurioje yra spausdinimo klaidų, netikslumų ar praleidimų, kurie gali būti susiję su produktų aprašymais, kainomis, reklaminėmis akcijomis, pasiūlymais, produktų pristatymo mokesčiais, pristatymo trukme ir prieinamumu. Mes pasiliekame teisę ištaisyti bet kokias klaidas, netikslumus ar praleidimus, keisti ar atnaujinti informaciją arba atšaukti užsakymus, jei informacija paslaugos aprašyme ar bet kokiame susijusiame tinklalapyje (įskaitant po to kai pateikėte užsakymą) yra neteisinga.

Mes neprisiimame įsipareigojimo atnaujinti, taisyti ar patikslinti informaciją, esančią tinklapyje ar bet kurioje susijusioje svetainėje, įskaitant, be apribojimų, informaciją apie kainas, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai. Jokie atnaujinimai ar atnaujinimų datos, taikomai paslaugai neturi būti nurodyti tinklapyje.

12 SKYRIUS. DRAUDŽIAMI NAUDOJIMO BŪDAI

Be kitų draudimų, nurodytų paslaugų teikimo sąlygose, jums draudžiama naudoti svetainę ar jos turinį: a) bet kokiems neteisėtiems tikslams; b) kviesti kitus atlikti ar dalyvauti bet kokioje neteisėtoje veikloje; (c) pažeisti bet kokius tarptautinius, federalinius, provincijų ar valstijos įstatymus, taisykles ar vietos įstatymus; (d) pažeisti mūsų intelektinės nuosavybės teises ar kitų asmenų intelektinės nuosavybės teises; e) priekabiauti, piktnaudžiauti, įžeisti, pakenkti, šmeižti, įbauginti ar diskriminuoti dėl lyties, seksualinės orientacijos, religijos, tautybės, rasės, amžiaus, nacionalinės kilmės ar negalios; (f) pateikti klaidingą arba klaidinančią informaciją; (g) įkelti arba perduoti virusus ar bet kokį kitą kenkėjišką kodą, kuris bus arba gali būti naudojamas kokiu nors būdu, kuris turės įtakos mūsų paslaugoms arba bet kurios susijusios svetainės, kitų tinklalapių ar interneto funkcionalumui ar veikimui; (h) rinkti arba sekti kitų asmenų asmeninę informaciją; (i) užsiimti “spam”, “phish”, “pharm”, “pretext”, “spider”, “crawl”, “scrape” veikla; (j) naudotis svetaine bet kokiam nesąžiningui ar nemoraliam tikslui; arba (k) trukdyti arba apeiti paslaugų svetainę ar bet kurios kitos susijusios svetainės, kitų tinklalapių ar interneto saugumo funkcijas. Mes pasiliekame teisę nutraukti jūsų naudojimąsi paslaugomis ar bet kuria susijusią tinklavietę dėl bet kokio naudojimosi pažeidimo.

13 SKYRIUS. GARANTIJA; ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Mes negarantuojame, kad jūs naudositės mūsų paslauga nenutrūkstamai, laiku, saugiai ar be klaidų.

Mes neginčijame, kad rezultatai gali būti ne visiškai tikslūs.

Jūs sutinkate, kad laikas nuo laiko mes galime pašalinti paslaugą neribotam laikotarpiui arba bet kada atšaukti paslaugą, jums apie tai nepranešę.

Jūs sutinkate, kad jūsų naudojimas arba nesugebėjimas naudotis paslaugomis yra vien jūsų atsakomybėje. Mūsų paslaugos ir visi produktai, teikiami jums per svetainę (išskyrus atvejus, kai mes nurodom kitaip), pateikiami kaip tuo metu įmanoma ir priklausomai nuo prieinamumo, be garantijų ar bet kokių sąlygų, nei išreiškiant, nei įskaitant visas numanomas garantijas ar prekybingumo sąlygas, prekybinės kokybės, tinkamumą konkretiems tikslams, ilgaamžiškumą, pavadinimą ir pažeidimus.

“Arvedas”, mūsų direktoriai, pareigūnai, darbuotojai, filialai, agentai, rangovai, stažuotojai, tiekėjai, paslaugų teikėjai ar licencijų išdavėjai jokiomis aplinkybėmis neatsako už bet kokius nuostolius, pretenzijas ar bet kokius tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius, baudinius, specialius ar bet kokios rūšies nuostolius, įskaitant, be kita ko, prarastą pelną, prarastas pajamas, prarastas santauptas, duomenų praradimą, pakeitimo išlaidas ar panašius nuostolius, nesvarbu, ar jie yra sutartyje, civilinės teisės pažeidimuose (įskaitant aplaidumą), griežta atsakomybė ar kt., kylantys iš jūsų bet kokiose paslaugose ar dėl bet kokių produktų, įsigytų naudojant tinklapį. Taipogi nesusipratimai ar koks kitas reikalavimas, susijęs su jūsų naudojimusi paslaugomis ar bet kokia preke, įskaitant bet kokio turinio arba bet kokios klaidos praleidimus, bet kokios rūšies nuostolius ar žala, patirta dėl paslaugos ar bet kokio turinio (ar produkto), kurį paskelbė, ar kitaip pasiūlė per paslaugą, net jei buvo informuota apie tokią galimybę. Kadangi kai kurios valstybės ar jurisdikcijos neleidžia išskirti ar apriboti atsakomybės už pasekmes ar atsitiktinius nuostolius, mūsų atsakomybė ribojama tiek, kiek leidžiama pagal įstatymą.

14 SKYRIUS. ŽALOS ATLYGINIMAS

Jūs sutinkate atlyginti, apginti ir laikyti nedarančiais žalos “Arvedas” ir mūsų tėvines, dukterines įmones, filialus, partnerius, pareigūnus, direktorius, agentus, rangovus, licencijų išdavėjus, paslaugų teikėjus, subrangovus, tiekėjus, stažuotojus ir darbuotojus, nekenkti jiems bet kokiais kenksmingais reikalavimais, įskaitant pagrįstą bet kokios trečiosios šalies atliktų advokatų darbu, susijusių su šių paslaugų teikimo sąlygų pažeidimu arba su jais susijusių dokumentų, bei bet kurio įstatymo pažeidimo ar trečiosios šalies teisių pažeidimu.

 15 SKYRIUS. PASTABA

Jei bet kuri paslaugų teikimo sąlygų nuostata laikoma neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama, tokia nuostata vis tiek turi būti vykdoma kuo plačiau, pagal tai, kaip numato taikytini įstatymai, o neįvykdyta dalis laikoma atskirta nuo šių taisyklių. Toks nustatymas neturi įtakos kitų likusių nuostatų galiojimui ir vykdymo užtikrinimui.

16 SKYRIUS. NUTRAUKIMAS

Šalių įsipareigojimai ir atsakomybės, atsirandantčios iki sutarties galiojimo pabaigos, išlieka po šio susitarimo nutraukimo visais tikslais.

Šios paslaugų teikimo sąlygos yra galiojančios, nebent jūs, ar mes jas nutraukiame. Jūs galite nutraukti šias paslaugų teikimo sąlygas bet kuriuo metu, pranešdami mums, kad nebenorite naudotis mūsų paslaugomis arba tai įsigalioja nutraukus mūsų svetainės naudojimą.

Jei mes turime pagrindo manyti, jog jums nepavyko laikytis visų šių paslaugų teikimo sąlygų ar nuostatų, mes taip pat galime nutraukti šį susitarimą bet kuriuo metu, be įspėjimo ir jūs būsite atsakingi už visus sumokėtus mokėjimus įskaitant sutarties nutraukimo datą; atitinkamai galime uždrausti naudotis mūsų paslaugomis (ar bet kuria jų dalimi).

17 SKYRIUS. PILNAS SUSITARIMAS

Mūsų nesugebėjimas pasinaudoti ar įgyvendinti šias paslaugų teikimo sąlygas ar nuostatas nėra tokios teisės ar nuostatos atsisakymas.

Šios paslaugų teikimo sąlygos ir veiklos taisyklės, kurias mes paskelbėme svetainėje ar paslaugų aprašyme, yra sutartis ir supratimas tarp jūsų ir mūsų, kuris reglamentuoja jūsų naudojimąsi paslaugomis. Tai galioja ir pakeičiant bet kokius anksčiau ar tuo pačiu metu galiojančius susitarimus, pranešimus ir pasiūlymus , tiek žodžiu, tiek raštu, tarp jūsų ir mūsų (įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias ankstesnes paslaugų teikimo sąlygų versijas).

Bet kokios šios paslaugų teikimo sąlygų aiškinimo dviprasmybės negali būti iškreipiamos, teisiniu atvėju.

18 SKYRIUS. ĮSTATYMAI

Šios paslaugų teikimo sąlygos ir visos atskiros sutartys, pagal kurias teikiame jums paslaugas, bus reguliuojamos ir aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

19 SKYRIUS. PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGŲ PASIKEITIMAI

Šiame puslapyje bet kuriuo metu galite peržiūrėti naujausią paslaugų teikimo sąlygų versiją.

Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra atnaujinti, keisti ar apakeisti bet kurią šių paslaugų teikimo sąlygų dalį paskelbdami atnaujinimus ir pakeitimus mūsų svetainėje. Jūsų atsakomybė yra reguliariai tikrinti mūsų svetainę dėl pakeitimų. Jūsų tolesnis naudojimasis mūsų tinklalapiu ar paslaugomis po paskelbimo apie bet kokius šių paslaugų teikimo sąlygų pakeitimus reiškia šių pakeitimų priėmimą.

20 SKYRIUS – KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Klausimus apie paslaugų teikimo sąlygas galite mums siųsti adresu info@arvedas.lt